سازه سنگین(پل ماکارونی)

سازه سنگین(پل ماکارونی)

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 189 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقشه پل سازه ماکارونی در گرایش سنگین می باشد

این نقشه که حدود 600 کیلو گرم می تواند تحمل کند

این نقشه در دهانه 1 متری می باشد که حتی می توانید

در گرایش راندمانی هم از این فایل استفاده کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سازه زیبا(پل سفید اهواز)

سازه زیبا(پل سفید اهواز)

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 130 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این فایل نقشه پل زیبای شهر اهواز می باشد که پل سفید نام دارد

که بیشتر در مسابقات برای زیبایی یا پل در معماری ارائه می گردد

که دهانه این پل حدود 900 سانتی متر می باشد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقشه پل ماکارونی(راندمانی)

نقشه پل ماکارونی(راندمانی)

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 197 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پل ماکارونی
نقشه پل ماکارونی ئر دهانه 90 سانتی متری
گرایش راندمانی

نقشه پل ماکارونی در گرایش راندمانی می باشد

که مرسوم به گره کله قندی می باشد

که می تواند حدود راندمان 630 رو بزند

و حداقل 140 کیلو گرم می تواند بار را تحمل کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سازه سنگین(پل ماکارونی)مسابقات کشوری زنجان

سازه سنگین(پل ماکارونی)مسابقات کشوری زنجان

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 225 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این فایل حدود 7 نقشه پل ماکارونی می باشد

این پلان سازه های ماکارونی که در مسابقات کشوری در دانشگاه زنجان برگذار شد

جزء اولین سازه هایی هستند که توانستند حدود 700 کیلو گرم تحمل کنند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سازه ماکارونی در دهانه 70 سانتی متری

سازه ماکارونی در دهانه 70 سانتی متری

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 148 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سازه ماکارونی در دهانه 70 سانتی متری

در گرایش سبک می باشد .

که حدود 4 عدد سازه سبک می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

کاملترین مقاله مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

چکیده

توسعه شهری مفهومی چند بعدی است که هم ابعاد کمی و هم ابعاد کیفی را دربرمی گیرد. توسعه شهرها و عوامل موثر در این توسعه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر شهر بستگی دارد. ابعادکمی، شاخصهایی مانند توسعه فضای فیزیکی شهر و توسعه اقتصادی را دربر می گیرد و ابعاد کیفی شاخصهایی مانند توسعه فرهنگی و سیاسی را شامل می شود. یکی ازاین عوامل به ویژه در شهرهای نسبتا کوچک مرزی، ایجاد و توسعه بازارچه های مرزی است که احتمالا نقش مهمی در فرآیند توسعه برعهده دارد که هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه یکی از این بازارچه ها یعنی بازارچه مرزی شهر بیله سوار از توابع استان اردبیل- در مرز بین دو کشور ایران و جمهوری آذزبایجان- با توسعه شهری شهربیله سوار بوده است. روش تحقیق برحسب هدف، از نوع كاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داد ه ها از گروه پیمایشی است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم، با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش، از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس مدل swot جمع­آوری شده است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای ازجامعه آماری انتخاب شدند.یافته کلی تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمد، نشان داد؛ بین بازارچه مرزی و توسعه شهری شهر بیله سوار رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرعی تحقیق نشان دادند؛ بین بازارچه مرزی و ابعاد توسعه( توسعه فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) رابطه معناداری وجوددارد.

مقدمه :

(نصیری،1389: 45). توسعه در مفهوم حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر. در حقیقت جنبه هدفمند آرمانی تر را به نمایش می گذارد. توسعه درجه ای از تحول است که جامعه را برای نیل به آرمان ها و اهداف خود هدایت می کند به بیان سازمان ملل توسعه فرایندی است که کوشش های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آن ها را برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد(کاظمی، 1378 :21) . شاید بتوان مفهوم توسعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن شناخت. اهمیت انسان و هدف نهایی توسعه را رفاه و خوشبختی انسان ها دانست پس هدف اساسی ایجاد محیطی توان بخش برای مردم است تا از زندگی طولانی، سالم، خلاق و با کیفیت برخوردار شوند .(نصیری زاده و دیگران،1383: 28).

توسعه مفهومی چندبعدی است که هم ابعاد کمی وهم ابعاد کیفی رادربرمی گیرد.ابعادکمی، شاخصهایی مانندتوسعه فضای فیزیکی شهروتوسعه اقتصادی وابعادکیفی شاخصهایی مانندتوسعه اجتماعی(فرهنگی) وسیاسی راشامل می شود(کهن،1376: 43).

پس؛توسعه شهرهاوعوامل موثردراین توسعه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی هرشهربستگی دارد. یکی ازاین عوامل به ویژه درشهرهای نسبتا کوچک مرزی، ایجادوتوسعه بازار(بازارچه) های مرزی است که احتمالا نقش مهمی درفرآیندتوسعه برعهده دارد.

ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ای اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮردرﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮﻣﺮزی ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﺮان وﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮاراﻳﺠﺎدﺷﺪه واﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات وواردات ﻛﺎﻻ راﺑﺎﺑﺮﺧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله واکاوی مدرسه گریزی با تاکید برنقش اضطراب وارائه راهکاردرجهت حل مسله

کاملترین مقاله واکاوی مدرسه گریزی با تاکید برنقش اضطراب وارائه راهکاردرجهت حل مسله

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله واکاوی مدرسه گریزی با تاکید برنقش اضطراب وارائه راهکاردرجهت حل مسله

واکاوی مدرسه گریزی با تاکید برنقش اضطراب وارائه راهکاردرجهت حل مسله

چکیده:

مدرسه از مهم ترین نهادهاى اجتماعى، تربیتى و آموزشى و اصلى ترین ركن تعلیم و تربیت است كه به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینى، اخلاقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و كشف استعدادها و هدایت رشد متوازن روحى و معنوى و جسمانى آنان براساس اهداف مصوب دوره هاى تحصیلى و برابر ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره مى شود.اساساً خانواده ، مدرسه و جامعه سه عامل مهم در بروز و ظهور اختلالات رفتاری در افراد محسوب می­شوند. محیط زندگی ، طرز رفتار اطرافیان ، تصویرهایی را در ذهن نوجوان به جای می­گذارد. که ممکن است اثرات مطلوب و نامطلوب آن در تمام مدت زندگی باقی بماند و نتایج آن هم تنها به خود فرد منتهی نمی­شود. بلکه در چگونگی روابط او با افراد دیگر هم تاثیر می­گذارد ، علمای امر تعلیم و تربیت در مورد نقش مدرسه و نوع نگرش دانش­آموزان به محیط مدرسه و اهمیت تاثیر نوع روابط بین دانش­آموزان و مربیان ، معتقدند که هرگاه نوجوان از اعتماد به نفس ، آرامش درون ، صفای قلب و نگرش مثبت به مربی خود ، برخوردار است آموزش نیز برایش لذت بخش خواهد بود و بالعکس ، موجب اضطراب و دلهره و مدرسه گریزی وی می­گردد. در واقع می توان گفت که فرار از مدرسه برای دانش آموز مسئله ای فردی، برای خانواده مسئله ای مربوط به روابط متقابل والدین و فرزند و برای مدرسه مسئله ای تربیتی است. بنابراین مسایل آنان از جمله مسایلی است که باید به آنها توجه کافی مبذول داشت. لذا توجه جدی به محیط خانواده و مدرسه که نقش به سزایی در تکوین شخصیت دانش آموزان دارند ضرورتی انکارناپذیر است. مطلبی که در پی میاد خانواده و مدرسه را به عنوان مهم ترین نهاد تاثیر گذار در شکل گیری شخصیتی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهد. هم چنین برای جامعه، موضوع و معضلی اجتماعی تلقی می شود. این مشکل دامنه وسیعی داشته و بسیاری از افراد و نهادها با آن درگیر و مواجه هستند و به این دلیل در این تحقیق نیازمند بررسی از طریق روش کتابخانه ای است تا راه کارها و پیشنهادهایی برای حل این مشکل ارائه شود.

کلید واژه: مدرسه گریزی- اضطراب- دانش آموزان- استعداد- تربیت

مقدمه :

و یا در یک بازی دسته­جمعی شرکت نمی­کنند، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه­ای از اضطراب را درآن­ها می­بینیم ، قرن بیستم را قرن ” اضطراب” نامیده­اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته را رها کند و برای سازگاری با شرایط جدید تلاش نماید. کودکان و نوجوانان که بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر روزافزون ناشی از اضطراب قرار گرفته­اند. اثر آن را می­توان در رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای ذهنی آنها مشاهده کرد ، در یادگیریهای کلامی نوجوانان مضطرب پاسخهای نامربوط و نامفهوم می­دهند و هر قدر مطلب مورد یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها شدت زیادتر می­خواهند داشت گاه حتی صدای و تکلم او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد بدیهی است که اضطراب در نوجوانان مزاحمت بیشتری ایجاد خواهد کرد (عظیمی،1363).

بیان مسئله:

اضطراب در یادگیری نقش مهمی دارد. اضطراب ، ذکاوت و هوش انسانی را فعال می­کند و راه حل مستحکمی برای تمرکز و رسیدن به نتیجه و پاداش رضایت بخش است. ناراحتی ناشی از اضطراب متوسط، ما را وادار می­کند تا راههای مختلف دوری از اضطراب را کشف کنیم و این فی نفسه یک فرآیند یادگیری است. با وجود این بین اضطراب و یادگیری ارتباطی پیچیده وجود دارد. افزایش اضطراب تا میزان معینی ، محرکی است برای بالابردن یادگیری ، ولی پس از این میزان معین افزایش اضطراب باعث کاهش دریادگیری می­شود و اگر میزان اضطراب بازهم افزایش یابد، باعث عدم وجود محرک یادگیری شده و به ایجاد خطر بیشتر در خطاها و اشتباهات منجر خواهد شد. این موضوع بدان معنی است که یک سطح مطلوبی از اضطراب برای یادگیری بهینه وجود دارد، که پس از این سطح افزایش اضطراب نتیجه معکوس داده و ضد سازنده است.در مورد هر فردی سطح مطلوب اضطراب از زمانی به زمان دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییرمی­یابد، این تفاوت ناشی از تجارب قبلی یادگیری است که میتواند فرد را به مقدار زیاد یا کم اضطراب ، حساس کند. (میچل، بهرامی،راسترو: 1372).a

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن

دانلود پاورپوینت آموزش موتورهای جستجو و ترفندهای آن

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.782 مگا بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت کامل 22 صفحه ای آموزش انواع موتورهای جستجو به همراه آموزش ترفندها قابل ارائه در تمامی سطوح تحصیلی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله مطالعه نقش فضای مجازی در تغییرات ارزشی خانواده ها

کاملترین مقاله مطالعه نقش فضای مجازی در تغییرات ارزشی خانواده ها

دسته بندی : شبکه های اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله مطالعه نقش فضای مجازی در تغییرات ارزشی خانواده ها

مطالعه نقش فضای مجازی در تغییرات ارزشی خانواده ها

چکیده:

ظهورتکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است ، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیب هاى ناشى از تحولات خانواده است. تحولاتى که خود منشأ بروز دگرگونى هایى عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزش هاى خانوادگى مى باشند. درو اقع گسترش فناوری و ورود انواع وسایل ارتباط جمعی در میان خانواده ها، ارزشهای اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار داده وموجب تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان شده است؛ از جمله مهمترین این فناوریها دسترسی آسان به اینترنت است که علاوه بر داشتن نقاط قوت، از ضعفهایی نیزبرخوردار است. خانواده، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنتها، هنجارها و ارزشهای اجتماعی است؛ همچنین، شالودهی استوار پیوندهای اجتماعی، روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهورعواطف انسانی به شمار می رود. ارزشهای اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام اجتماعی می باشند که از راههای کنترل یا هدایت آنها می توان جامعه را به زوال کشاند یا به تعالی رساند بنابراین در این مقاله در صدد بررسی نقش و تاثیرگذاری فضای مجازی ، در پیدایش یا تغییرات ارزشی در جامعه می باشیم

کلید واژه: فضای مجازی- ارزشهای اجتماعی – تحولات اجتماعی- تعامل- خانواده

مقدمه:

این ارتباط اگر میان اذهان برقرار شود و ذهن ها بتوانند شخصیتی مجزا و در قالب مجازی ، آن طور که خود می خواهند ، در قالب کنش گر فعال اجتماعی ، بسازند قطعا رابطه ای پایدار و با دوام تر خواهد بود ، آن هم در امتداد روابطی نهایتا رئال و در فضایی واقعیتی . اشخاص کم کم در فضای عقلانیت ارتباطی که بستر آن در جامعه ای آزاد و عقلایی و البته اخلاقی میتوانند درک کنند انچه سبب نزدیکی واقعی و همیشگی نفوس در دوره ای اینچنین بحرانی و غیر قابل اعتماد همراه با ظواهری فریبنده می شود آگاهی کامل از خود اشخاص و ضمیر آن هاست که بی واسطه و فارغ ازثروت ، ظاهر و هرچیز دیگر و فقط و فقط از ان چه از ذهن خارج می شود است . افراد در جامعه ی که ارتباط ، نوع ان و … حق مسلم ان هاست می توانند این نکته را بفهمند که ورای پوسته ی عناوین و برچسب ها ، هویت های شفاف و واقعی وجود دارد که همواره دستیابی به آن عدم ارتباط و یا بقای ارتباط را برای انسان آسانتر می کند و این جز در فضای مجازی حقیقی روی نخواهد داد فضای مجازی از آنجا پدید امد که انسان های بدانند نفس ارتباط انسانی و آنچه میان هویت های واقعی رد و بدل می شود مهم است نه پوسته ی نازک و فریبنده ی ارتباط که براحتی نیز قابل نابودی است . فضای مجازی در واقع فرصت مترقی دنیای مدرن به انسان ها برای بازسازی هویت ها و شخصیت ها در فضایی است که شما خود خالق شخصیت دلخواهی هستید که می خواهید نه برچپسب ها و القابی که دنیای مدرن به ناحق و یا از روی عدم تمایل به افراد می زند ناگفته نماند همواره در کنار خدماتی که تکنولوژی به بشریت مدرن می کند ، در کنارش درهای بازی را نیز بروی انسان ها می بندد ! عدم شفافیت و صداقت در فضای مجازی و گسترش خیانت های مجازی رنجی است که همواره متوجه انسان های اگاه است . افرادی نیز هستند که بجای ابراز عواطف ، عقاید حقیقی خویش که فرصت بیانش را در جامعه نداشتند و یا هویت های دروغینی برای خویش می سازند . البته بیان حقایق قبلی و یا تلاش برای رسیدن به حد قابل قبولی از بودن و اجزا شخصیت که در فضای وب بیان می شود قطعا فرق دارد با هویتی که اصلا وجود ندارد و قصد بودن را نیز ندارد و صرفا فریبی برای منافع مادی و … است . (کاستلز، 1385).

بیان مساله:

امروزه با ورود تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در خانواده، خانواده ایرانی با مسائل و مشکلات عدیده ای روبه رو شده است. در بررسی وضعیت خانواده های ایرانی می توان چنین گفت که خانواده ایرانی در معرض تغییرات مهمی که ناشی از پیدایی و ورود تکنولوژی های جدید به حریم خانواده است، قرار دارند. در میان تکنولوژی های نو، اینترنت به لحاظ ویژگی های خاص، دارای اهمیت شگرف است، زیرا سبب شده تا ساختار

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله

کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله

آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله

چکیده:

از واژه ی تقلب برای توصیف رفتارهای اجتماعی متنوعی استفاده می شود، ولی در این مقاله هدف از به کار بردن این واژه، انتقال مفهوم تقلب کردن دانش اموزان در امور آموزشی، بالاخص در جلسات امتحان است. در این بخش بر روی آسیب شناسی اجتماعی تقلب و علل تمایل گسترده ی دانش آموزان متمرکز می شویم. ریشه ی تقلب را نیز مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی پسندیده و یا ناپسند دیگر باید در کودکی افراد جست و جو کرد. بدون تردید مهم ترین عامل در تعیین رفتار شخص و نحوه ی برخورد وی با هنجارها و ارزش های اجتماعی، نوع تربیت خانوادگی اوست. نقشی که خانواده و به خصوص پدر و مادر در سال های اولیه ی زندگی در تشکیل شخصیت و به طور خاص دیدگاه وی نسبت به امر تقلب دارند، پررنگ تر از نقش تمام عوامل بعدی مانند دوستان همسن،دبیران و اساتید است. با توجه به اندک بودن مواردی که خلاف حکم مذکور را نشان می دهند، با تقریب خوبی می توان نتیجه گرفت تمام افرادی که در طول دوران تحصیل به دفعات دست به تقلب در امور آموزشی می زنند، در خانواده هایی با سطح فرهنگ پایین و ناتوان در امر تربیت مطلوب فرزندان به دنیا آمده و رشد کرده اند. با در نظرگرفتن الگوبرداری محض شخص از اعضای بزرگ تر خانواده، به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی که موضوعی اثبات شده و مسلم است، می توان به این نکته پی برد که رفتار و واکنش آن ها در قبال امر تقلب، تا حد زیادی واکنش فرزندانشان در برابر این امر در آینده را مشخص می کند.

مقدمه:

در مقابل حاصل خانواده ای که در آن اثرات و عواقب مهلک این عمل به درستی به فرزندان آموزش داده نمی شود و یا حتی در مواردی فرزندان توسط خانواده به آن تشویق شده و آن را مترادف زرنگی و زیرکی می یابند، مهم تر آنکه اعضای ارشد خانواده نیز در زندگی اجتماعی خویش در موارد مختلف به تقلب دست زده و از پیش برد امورشان به وسیله ی آن ابایی ندارند، فرزندانی است که در آینده ای نزدیک در مدرسه، دانشگاه، محل کار و تمام موقعیت های اجتماعی به راحتی اقدام به تقلب و قانون شکنی کرده و هیچ گاه فطرتا آن را قبیح نمی دانند. مهم ترین عامل پس از نقش تربیتی خانواده در گرایش یا عدم گرایش دانشجویان به تقلب در امور آموزشی ، فضای نامساعد حاکم بر مدارس و سهم دانش آموزان و مسئولین مدارس در به وجود آمدن آن است. تقریبا تمام ما در هر مدرسه ای که تحصیل کرده باشیم به یاد داریم که از نخستین سال های تحصیل در دوره ی ابتدایی تا روز های پایانی دبیرستان، در اکثر فضاهای دوستی در مدارس، همواره دانش آموزانی که تقلب می کنند یا تقلب می رسانند به افرادی اصطلاحا کول و محبوب تبدیل می شوند. کسانی که در آزمون ها در تقلب نقشی دارند از جانب سایر دانش آموزان و حتی گاهی اوقات دبیران به عنوان افرادی شجاع، زرنگ و شایسته شناخته می شوند. این افراد در مدرسه شان اجتماعی بالایی کسب کرده و در گروه های دوستی دانش آموزان به افرادی سطح بالا و بامنزلت تبدیل می شوند. در مقابل به کسانی که از پذیرش تقلب سرباز می زنند،به چشم افرادی لوس، ترسو و بی دست و پا نگاه می شود، آنان نزد دانش آموزان دیگر به چهره ای منفور و نماد شرارت و خودخواهی تبدیل شده، از اکثر گروه های دوستی طرد شده و فرصت برقراری ارتباط صمیمی با بسیاری از دانش آموزان مدرسه را از دست می دهند. تمام ما بارها شاهد بوده ایم که در محیط مدرسه با کسی که مثلا از رواج تقلب بین دانش آموزان نزد مسئولین ابراز نگرانی کرده و یا به صورت مستقیم به افراد متقلب تذکر داده است، مانند کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده برخورد شده! حتی شاید فرد تا پایان دوران تحصیل در آن مدرسه به نماد انسان بزدل و خودشیرین تبدیل می شود. به این رفتار تند و افراطی دانش آموزان، اشتباهات و سهل انگاری های دبیران و مسئولین مدرسه را نیز اضافه کنید. دبیرانی که دانش آموزان را در مورد قبح اخلاقی تقلب و اثرات آن بر زندگی اجتماعی و فردی آگاه نمی کنند، نقش عظیمی در به وجودآمدن طرزفکر فوق در بین دانش آموزان دارند.

مفاهیم اخلاقی :

رشد اخلاقی ،تحت تاثیر میزان علاقه ی کودک به معیارها و ارزشهای معمول ، ارتباط بسیاری با رشد و تکامل اجتماعی دارد .
از سوی دیگر به رشد دینی و میزان علاقه وی به آداب و رسوم و واکنشهای او در مقابل خیرو شر وابسته است (باهنر ،1378 :51 ). مفهوم اخلاق در روانشناسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی می باشد .این مفهوم به یک سلسله ارزشها و باورهای درونی اطلاق می شود که به عنوان یکی از عوامل مهار کننده عمل می کند .به این ترتیب وجدان از یک قضاوت ساده نسبت به درست و نادرست فراتر می رود و به مقام تشخیص و به کار بستن اصول ، تکالیف و قوانین اخلاقی می رسد .(کدیور ، 1378: 14). مفاهیم اخلاقی در جوامع و محیط های مختلف ارزشهای متفاوت دارد و حتی در یک اجتماع نیز مفاهیم اخلاقی در بین طبقات مختلف ارزشهای متفاوتی دارد. جنسیت نیزدراین مورد مؤثراست ،به طوری که ارزشهای اخلاقی میان دو جنس زن و مرد متفاوت است. کودک در آغاز ارزشهای اخلاقی را در خانواده می آموزد و پس از ورود به اجتماع و قرار گرفتن در گروههای مختلف با ارزشهای گوناگون مواجه می شود و همین امر اغلب او را دچار تضاد و دو دلی می کند .درنتیجه گاهی اوقات ارزشهای اخلاقی قبلی را تغییر می دهد .مثلاً مفهومی را کودک در خانواده آموخته است و آن را خوب می داند ،درحالی که همین مفهوم در گروه همسالان و در محیط آموزشگاه ارزش دیگری دارد (مقدم ، 1366 : 32 ).

چارچوب نظری:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود